دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : ساسان   بابائی کفاکی

پست الکترونیکی : s_babaie@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : منابع طبیعی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : دانشیار

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376/12/01

ساسان بابائی  کفاکی

ساسان بابائی کفاکی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : دانشیار

^